#dermographia … (Taken with Instagram)

#dermographia … (Taken with Instagram)